Obchodní podmínky

 

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 6.1.2023 pre predaj prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.bikero.sk.

Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť bikero.cz s.r.o., IČO: 01411268, so sídlom Thámova 289/13, 186 00 Praha 8 Karlín, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 206140, telefónne číslo: + 421 232 447 774, e-mailová adresa: obchod@bikero.sk (ďalej len "predávajúci").

Predávajúci má priestory zverejnené na https://www.bikero.sk/kontakty/.

 

Na stiahnutie

Formulár Odstupenie od zmluvy

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky (v zmysle § 1751 zákona č. 89/2012 Z. z., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník")) sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode predávajúceho prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej stránke www.bikero.sk (ďalej len "webové rozhranie"), prípadne zmluvy uzavretej iným spôsobom na diaľku (napr. prostredníctvom e-mailovej komunikácie).

1.2. Tovarom predávaným prostredníctvom webového rozhrania sú bicykle, príslušenstvo a súčasti bicyklov rôznych značiek a ďalší súvisiaci tovar uvedený vo webovom rozhraní.

1.3. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti predávajúceho a koncového zákazníka - spotrebiteľa aj podnikateľa (ďalej len "kupujúci"). Pokiaľ nie je výslovne uvedené, že konkrétne ustanovenie sa vzťahuje len na kupujúceho spotrebiteľa, alebo kupujúceho podnikateľa, vzťahuje sa na všetkých kupujúcich. Odoslaním objednávky a jej potvrdením vo webovom rozhraní Kupujúci zároveň potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a že si ich prečítal. Kúpna zmluva, t. j. obchodné podmienky vrátane objednávky a potvrdenia o prijatí objednávky, bude Kupujúcemu zaslaná e-mailom v čase prijatia objednávky Predávajúcim.

1.4. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvára alebo má v úmysle uzavrieť s Predávajúcim kúpnu zmluvu o kúpe tovaru prostredníctvom webového rozhrania. Vzhľadom na platné právne predpisy sa rozlišuje medzi Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom.

1.5. Spotrebiteľom je každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo inak koná s podnikateľom.

1.6 Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy (každá zmluva uzatvorená podľa týchto Obchodných podmienok sa ďalej označuje ako "Kúpna zmluva"). Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku, pokiaľ sa Kupujúci a Predávajúci výslovne nedohodnú na inom jazyku.

1.7. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia Obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neupravené Občianskym zákonníkom, a ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, tak zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok môžu byť dojednané v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 

Článok 2

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Prezentácia tovaru na webovom rozhraní má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

2.2. Kupujúci môže objednať tovar bez registrácie priamo z webového rozhrania, alebo sa zaregistrovať na webovom rozhraní. Na základe registrácie prostredníctvom používateľského účtu je možné ďalej spravovať (sledovať priebeh, archivovať, vymazávať a pod.) alebo vykonávať iné úkony, ktoré webové rozhranie umožňuje. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že registrovaní používatelia alebo používatelia, ktorí zadajú svoje kontaktné údaje, môžu tovar komentovať alebo sa na tovar predávajúceho pýtať, pričom predávajúci nie je technicky schopný zabezpečiť, aby tovar komentovali len tí registrovaní používatelia, ktorí si tovar zakúpili.

2.3. Kupujúci môže tovar objednať aj prostredníctvom e-mailovej komunikácie s predávajúcim, zaslaním objednávky na kontaktný e-mail predávajúceho uvedený vo webovom rozhraní alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie na základe telefonického dopytu kupujúceho.

2.4. Prístup do používateľského účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom, ktoré si zvolí Kupujúci. Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci si vyhradzuje právo bez náhrady zrušiť používateľské účty, ktoré sa nepoužívajú dlhšie ako 12 mesiacov, a účty, ktorých majitelia porušujú dobré mravy, zákon alebo porušujú tieto obchodné podmienky.

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

2.7. Webové rozhranie obsahuje zoznam produktov a informácie o nich vrátane cien jednotlivých produktov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých daní (vrátane DPH), ciel a iných súvisiacich poplatkov. Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní. Týmto ustanovením nie je dotknutá možnosť Predávajúceho uzavrieť s Kupujúcim kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.8. Akékoľvek zľavy z ceny produktu poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ Predávajúci výslovne neuvedie inak.

2.9. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním produktu. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním produktu uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, ak je produkt doručovaný na území Slovenskej republiky.

2.10. Objednávka musí vždy obsahovať presný názov objednaného produtu (prípadne číselné označenie produktu), počet kusov produktu, zvolený spôsob platby a doručenia a kontaktné údaje Kupujúceho (meno a priezvisko/názov Kupujúceho, doručovaciu adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, prípadne IČO, ak je Kupujúcim podnikateľ).

2.11. Pred odoslaním objednávky je Kupujúcemu poskytnutá rekapitulácia objednávky, najmä druh a množství produktu, adresa dodania a konečná cena vrátane nákladov na doručenie (v závislosti od zvoleného

spôsobu doručenia - doprava) a všetky poplatky spojené so zvoleným spôsobom platby. V rámci rekapitulácie môže kupujúci zadané údaje meniť.
Kupujúci prostredníctvom tlačidla "Objednať a zaplatiť" zadá záväznú objednávku na uzatvorenie kúpnej zmluvy vrátane záväzku kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu.

Údaje kupujúceho uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne.

2.12. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká (t. j. kúpna zmluva je uzavretá) odoslaním záväznej objednávky predávajúcemu a doručením potvrdenia o prijatí objednávky (ďalej len "prijatie objednávky" alebo "potvrdenie objednávky"), ktoré predávajúci zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho. Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia objednávky, inak k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde, ak už medzitým nedošlo k zaplateniu kúpnej ceny alebo k prevzatiu tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za prenos údajov. V prípade, že potvrdenie o prijatí objednávky nebude kupujúcemu doručené, zmluvný vzťah vzniká zaplatením celej kúpnej ceny, alebo prevzatím objednaného tovaru kupujúcim, podľa toho, čo nastane skôr.

V prípade podania nezáväznej objednávky dostane Kupujúci aj potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré má však v tomto prípade len informatívny charakter - informuje Kupujúceho o tom, že Predávajúci jeho nezáväznú objednávku prijal.

2.13. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky). Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdenú objednávku odmietnuť. Na takúto objednávku sa potom hľadí, akoby nebola podaná.

2.14. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy alebo zadávaní nezáväznej objednávky. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy alebo podaním nezáväznej objednávky (najmä náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám a vychádzajú z taríf a podmienok jeho poskytovateľa týchto služieb a predávajúci si neúčtuje žiadne náklady. To neplatí v prípade nákladov na balenie a doručenie, kde sa náklady líšia v závislosti od spôsobu doručenia, poskytovateľa dopravy a spôsobu platby. Spôsob doručenia, poskytovateľa dopravy a spôsob platby si kupujúci zvolí počas procesu objednávky.

2.15. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje odovzdať Kupujúcemu tovar špecifikovaný v objednávke a umožniť Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar od Predávajúceho alebo ním zvoleného dopravcu a zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru špecifikovaného v objednávke. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky spojené so zvoleným spôsobom platby, ktorých výška je uvedená vo webovom rozhraní a bude uvedená v objednávke a v potvrdení o jej prijatí.

Na základe nezáväznej objednávky sa predávajúci zaväzuje pripraviť vybraný tovar pre kupujúceho vo vybranej predajni, umožniť kupujúcemu tovar si prezrieť a vyskúšať a v prípade záujmu kupujúceho umožniť kupujúcemu tovar v predajni zakúpiť za cenu uvedenú v nezáväznej objednávke.

2.16. V prípade, že dôjde k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v procese objednávania, alebo k zjavnej chybe v písaní a počtoch, nie je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané prijatie objednávky v súlade s týmito Obchodnými podmienkami.

2.17. Kupujúci môže zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola potvrdená predávajúcim, telefonicky alebo elektronickou poštou na kontaktnom telefónnom čísle alebo elektronickej adrese predávajúceho. Všetky záväzné objednávky prijaté predávajúcim predstavujú uzatvorenú kúpnu zmluvu. Následné zrušenie objednávky (alebo už uzavretej kúpnej zmluvy) je možné len po dohode s predávajúcim. Ak sa takto zruší objednávka produktu, pri ktorom nie je možné odstúpiť od zmluvy, alebo ak je odstúpenie od zmluvy spojené s nákladmi bez toho, aby bol predávajúci zo zákona povinný tieto náklady znášať, má predávajúci nárok na náhradu nákladov, ktoré mu už v súvislosti s kúpnou zmluvou vznikli.

 

Článok 3.

Platobné a dodacie podmienky

3.1. Predávajúci môže v odôvodnených prípadoch (najmä pri objednávkach s celkovou cenou nad 850 eur a pri prevzatí tovaru mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, pri objednávkach špecifického tovaru - napr. pri konfigurácii bicyklov na mieru) a v prípade požiadavky kupujúceho na takýto spôsob platby požadovať zaplatenie kúpnej ceny vopred. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak nedôjde k dodatočnému potvrdeniu Kupujúceho, že urobil objednávku (čl. 2.13), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.3 Spolu s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.

3.4. Kupujúci má možnosť uhradiť kúpnu cenu za tovar predávajúcemu okrem ostatných spôsobov uvedených vo webovom rozhraní aj niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- v hotovosti, alebo bezhotovostne platobnou kartou v prevádzke predávajúceho (v tomto prípade sa uskutoční len rezervácia tovaru),
- v hotovosti alebo bezhotovostnou platobnou kartou pri dodaní tovaru na miesto určené kupujúcim v objednávke,
- bezhotovostne platobnou kartou alebo prevodom na účet predávajúceho,
- ak je tak uvedené v danej prevádzke, aj bezhotovostnými poukážkami (v tomto prípade nie je možné vrátiť hotovosť na poukážky).

Prípadné ďalšie platby kupujúceho v súvislosti s vyššie uvedenými spôsobmi úhrady ceny tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní, v objednávke a budú uvedené v potvrdení o prijatí objednávky. Pokyny na bezhotovostnú platbu (najmä variabilný symbol) budú Kupujúcemu oznámené v potvrdení objednávky.

Ak chce Kupujúci pri platbe použiť zľavový kód, uvedie ho do príslušného poľa objednávkového formulára. V takom prípade sa kúpna cena zníži o sumu zľavového kódu.

3.5 Platba za tovar je možná len v eurách (EUR).

3.6 V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom alebo kartou pred prevzatím tovaru je kúpna cena splatná do 3 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je v prípade bezhotovostnej platby splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho. V prípade neuhradenia kúpnej ceny v lehote splatnosti má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku), o čom bude kupujúci informovaný.

3.7. Predávajúci expeduje tovar, ktorý má na sklade, v prípade platby na dobierku spravidla do 1 až 14 pracovných dní od prijatia objednávky. V prípade platby prevodom alebo kartou pred prevzatím tovaru predávajúci expeduje tovar na sklad spravidla do 1 až 14 pracovných dní od pripísania príslušnej sumy na jeho účet, ak nie je pre niektorý typ platby v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní uvedené inak.

Tovar bude kupujúcemu odovzdaný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru, môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak predávajúci nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej kupujúcim. Lehota podľa tohto odseku je zachovaná aj v prípade márneho pokusu o dodanie tovaru alebo oznámenia o pripravenosti tovaru na osobný odber.

3.8. Tovar, ktorý nie je na sklade, je na webovom rozhraní označený zodpovedajúcim spôsobom. Takýto tovar nie je možné objednať cez webové rozhranie. Predávajúci je oprávnený zrušiť všetky objednávky takéhoto tovaru.

3.9 Spôsoby doručenia tovaru sú okrem iných spôsobov uvedených na webovom rozhraní:

- osobný odber v prevádzke Predávajúceho, ktorých zoznam je uvedený vo webovom rozhraní; o pripravenosti tovaru na odber bude Kupujúci informovaný vhodným spôsobom, napr. e-mailom alebo SMS správou (v prípade voľby osobného odberu s platbou v hotovosti alebo kartou na predajni sa vykonáva len rezervácia tovaru);

- odoslanie tovaru poštou alebo iným prepravcom;

- zaslanie tovaru kuriérom v prípade tovaru, pri ktorom je táto preprava výslovne uvedená.

Konkrétny spôsob dodania tovaru si kupujúci zvolí v objednávke a predávajúci ho potvrdí v potvrdení objednávky.

3.10. Cena za dodanie tovaru v závislosti od spôsobu dopravy tovaru je uvedená vo webovom rozhraní obchodu, bude uvedená v objednávke Kupujúceho a v potvrdení prijatia objednávky Predávajúcim.

3.11. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho iným spôsobom, ako ponúka predávajúci, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

3.12. V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.

3.13. Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný Tovar pri dodaní prevziať.

3.14. Dodaním Tovaru podľa týchto Obchodných podmienok sa rozumie okamih odovzdania Tovaru Kupujúcemu v súlade s Kúpnou zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie Tovaru Kupujúcim sa nepovažuje za nedodanie Tovaru zo strany Predávajúceho alebo za odstúpenie od Zmluvy zo strany Kupujúceho.

3.15. V prípade, že Kupujúci neprevezme tovar a neodstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami, má Predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením (za uskladnenie u Predávajúceho za každý deň omeškania vo výške maximálne 0,50,- EUR, najviac však do celkovej výšky 20,- EUR alebo do výšky kúpnej ceny, ak je nižšia ako 20,- EUR), ako aj ďalších nákladov, ktoré vznikli Predávajúcemu v dôsledku neprevzatia tovaru Kupujúcim.

V prípade neprevzatia tovaru Kupujúcim pri doručení tovaru na adresu zvolenú Kupujúcim (poštou, iným prepravcom alebo kuriérom) bude tovar vrátený Predávajúcemu podľa podmienok prepravcu alebo kuriéra. V tomto prípade má Predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku), o čom bude Kupujúci informovaný.

Po uplynutí lehoty uvedenej v oznámení o pripravenosti tovaru na odber, ak tovar nie je vyzdvihnutý pripravený na osobný odber v prevádzke, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku), o čom bude kupujúci informovaný. V prípade nevyzdvihnutia tovaru pripraveného na osobný odber v predajni na základe nezáväznej objednávky (rezervácie tovaru) v stanovenej lehote má predávajúci právo zrušiť rezerváciu tovaru, o čom bude kupujúci informovaný.

Odstúpením od kúpnej zmluvy nezaniká právo predávajúceho na úhradu nákladov podľa tohto bodu 3.15.

3.16. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať súlad dodanej zásielky s prijatou objednávkou, resp. s prepravnými dokladmi, najmä počet balíkov v zásielke, neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a spísať škodový protokol. V prípade porušenia obalu alebo neúplného množstva môže kupujúci zásielku od dopravcu neprevziať.

3.17. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, nie však pred prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, keď bol Kupujúci povinný tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

3.18. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

3.19. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené osobitnými dodacími podmienkami predávajúceho, ak ich predávajúci vydá a zverejní na webovom rozhraní. V prípade rozporu medzi týmito obchodnými podmienkami a osobitnými dodacími podmienkami majú prednosť osobitné dodacie podmienky.

 

Článok 4.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho - spotrebiteľa

4.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu a bez sankcií v lehote 14 dní, ktorá uplynie 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa prevzatia posledného kusu tovaru, ak si Kupujúci objedná viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne v rámci jednej objednávky, alebo odo dňa prevzatia posledného kusu alebo časti dodávky tovaru pozostávajúceho z viacerých kusov alebo častí. Kupujúci môže v tejto lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením adresovaným predávajúcemu, najmä Kupujúci môže zaslať na kontaktnú adresu predávajúceho alebo na kontaktný e-mail predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy možno použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná aj v prípade, ak Kupujúci v priebehu lehoty na odstúpenie od zmluvy zašle Predávajúcemu oznámenie, že odstupuje od kúpnej zmluvy.

4.2. Kupujúci berie na vedomie, že nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru zhotoveného podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám, od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je možné zo zdravotných alebo hygienických dôvodov vrátiť po jeho porušení spotrebiteľom.

4.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Tovar je kupujúci povinný zaslať alebo odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to do ktorejkoľvek z prevádzok predávajúceho, ktorej zoznam je uvedený na webovom rozhraní. Na zaslanie tovaru poštou predávajúci odporúča využiť adresu bikero.cz, Královická 341, 250 01 Zápy. Pre dodržanie lehoty stačí, ak spotrebiteľ odošle tovar pred jej uplynutím. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

4.4. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal, podľa toho, čo nastane skôr.

4.5. Kupujúci je povinný spolu s odstúpením od zmluvy predložiť Predávajúcemu doklad o kúpe Tovaru, vrátane dátumu nákupu.

4.6 Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky prijaté peňažné prostriedky vrátane nákladov na doručenie tovaru Kupujúcemu. Predávajúci vráti peňažné prostriedky do 14 dní odo dňa odstúpenia Kupujúceho od Zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich od Kupujúceho prijal. Predávajúci vráti prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu iným spôsobom len vtedy, ak s tým Kupujúci súhlasil a ak mu nevzniknú ďalšie náklady.

4.7. Ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, Predávajúci uhradí Kupujúcemu náklady na doručenie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia.

4.8 Kupujúci je povinný pri odosielaní zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu.

4.9. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za akékoľvek zníženie hodnoty produktu, ktoré vznikne v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na to, aby sa Kupujúci oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou produktu.

Ak je spolu s Produktom Kupujúcemu poskytnutý darček, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto darčeku zaniká a Kupujúci je povinný darček spolu s produktom vrátiť Predávajúcemu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

4.10. V prípade, že Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, už zaplatil kúpnu cenu v plnej výške alebo čiastočne a tieto Obchodné podmienky nestanovujú iné pravidlá, bude prijatá suma vrátená Kupujúcemu v hotovosti na účet, ktorý Kupujúci za týmto účelom oznámil Predávajúcemu, alebo na účet, z ktorého boli poukázané finančné prostriedky na úhradu kúpnej ceny (ak Kupujúci do 3 dní od odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu žiaden neoznámi), a to do 10 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Ak bol tovar zaplatený bezhotovostnými poukážkami, nie je možné vrátiť cenu tovaru v hotovosti alebo bankovým prevodom. V tomto prípade je možné vrátenie peňazí opäť vykonať formou poukážok (voucher na nákup tovaru). Podľa tohto odseku bude predávajúci postupovať aj v prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho.

4.11. Predávajúci umožňuje všetkým Kupujúcim (nielen spotrebiteľom) nad rámec práva podľa bodov 4.1 - 4.8 alebo iného zákonného nároku na odstúpenie od kúpnej zmluvy právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu, a to do 60 dní odo dňa prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu 4.11. je však bezpodmienečne podmienené vrátením tovaru v stave, v akom ho Kupujúci prevzal, t. j. nepoužitý, nezašpinený, nepoškodený, v pôvodnom obale a so všetkými visačkami. Ďalšie pravidlá sú uvedené v Reklamačnom poriadku predávajúceho. Tým nie je dotknuté právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodov 4.1 - 4.8. Pravidlá uvedené v odseku 4.9 platia aj v tomto prípade.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho

4.12. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak tovar nie je možné dodať za pôvodných podmienok z objektívnych dôvodov (tovar sa už nevyrába, dodávateľ ho prestal dodávať do Českej republiky, výrazne sa zvýšila cena alebo náklady na dodanie), alebo ak sa plnenie stane objektívne nemožným, alebo ak kupujúci nemá vyrovnané všetky záväzky voči predávajúcemu splatné ku dňu odoslania objednávky kupujúcim alebo kedykoľvek neskôr.

4.13 V prípade, že predávajúci (z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v týchto obchodných podmienkach) odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci už Kúpnu cenu úplne alebo čiastočne zaplatil, bude mu prijatá suma vrátená bezhotovostne na účet, ktorý Kupujúci za týmto účelom oznámil Predávajúcemu, alebo na účet, z ktorého boli peňažné prostriedky prevedené na zaplatenie Kúpnej ceny (ak Kupujúci neoznámi Predávajúcemu žiadny takýto účet do 3 dní od odstúpenia od zmluvy), a to do 10 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

 

Článok 5.

Práva z vadného plnenia

5.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

5.2 Podrobnejšie ustanovenia o právach z vadného plnenia sú uvedené v Reklamačnom poriadku Predávajúceho.

 

Článok 6.

Ochrana osobných údajov

6.1 Práva a povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v dokumente "Ochrana osobných údajov", ktorý je dostupný na tomto odkaze: https://www.bikero.sk/udelenie-suhlasu/.

 

Článok 7.

Záverečné ustanovenia

7.1. Ak vzťah súvisiaci s používaním webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom sa zmluvné strany dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom a že všetky spory bude rozhodovať český súd, ktorý je všeobecným súdom predávajúceho. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov

7.2 Neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

7.3 Vo veciach neupravených Kúpnou zmluvou (vrátane Objednávky a jej akceptácie) a Obchodnými podmienkami alebo akoukoľvek komunikáciou medzi zmluvnými stranami sa právny vzťah riadi podmienkami uvedenými vo Webovom rozhraní. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy nájdete vo webovom rozhraní.

7.4. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia týkajúca sa Kúpnej zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to buď elektronickou poštou, osobne alebo doporučenou poštou prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na e-mailovú adresu uvedenú v jeho používateľskom účte alebo v objednávke, resp. v rámci komunikácie medzi zmluvnými stranami.

7.5 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vo vymedzenom rozsahu. Činnosť predávajúceho nepodlieha žiadnemu inému oprávneniu.

7.6. Prípadné reklamácie vybavuje predávajúci prostredníctvom kontaktného e-mailu, prípadne sa kupujúci môže obrátiť na subjekty uvedené v predchádzajúcom odseku. 7.7. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania, ani sa žiadnymi takýmito kódexmi dobrovoľne neriadi.

7.7. Obsah webovej stránky Predávajúceho, všetky materiály na nej (texty, fotografie, obrázky, logá atď.) a v súvisiacich tlačených médiách (propagačné letáky, reklamy atď.) vrátane softvéru webového rozhrania sú chránené autorským právom Predávajúceho a môžu byť chránené aj inými právami tretích osôb. Obsah nesmie kupujúci meniť, kopírovať, reprodukovať, šíriť ani používať na akýkoľvek účel treťou stranou bez písomného súhlasu predávajúceho. Najmä je zakázané sprístupňovať za odplatu alebo bezodplatne fotografie a texty umiestnené na webovom rozhraní. V prípade nedodržania tohto zákazu bude Predávajúci postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Názvy a označenia výrobkov, tovarov, služieb, spoločností a firiem môžu byť registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

7.8. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci pri používaní webového rozhrania nepoužije žiadne postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho fungovanie, a nevykoná žiadnu činnosť, ktorá by jemu alebo tretím osobám umožnila zasahovať do softvéru alebo iných komponentov tvoriacich webové rozhranie alebo ich neoprávnene používať a používať webové rozhranie alebo jeho časti alebo softvér spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho účelom alebo zámerom.

7.9 Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci spotrebiteľ právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - odbor ADR, Štěpánská 796/44, 100 00 Praha 1, webová stránka: https://www.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Kupujúci spotrebiteľ môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorú zriadila Európska komisia na adrese //ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.10. Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je Predávajúcim uchovávaná a archivovaná v elektronickej podobe po dobu minimálne 5 rokov a nie je prístupná tretím osobám (ustanovenia týchto Obchodných podmienok a Zákona o poskytovaní kúpnej zmluvy a Obchodných podmienok Kupujúcemu tým nie sú nijako dotknuté). Predávajúci poskytne Kupujúcemu na požiadanie Kúpnu zmluvu vrátane Obchodných podmienok v textovej podobe (v elektronickej podobe e-mailom)

7.11. V prípade otázok týkajúcich sa Obchodných podmienok a Kúpnej zmluvy poskytne Predávajúci Kupujúcemu všetky potrebné informácie bezodkladne.

 

Článok 8.

Kontaktné údaje Predávajúceho

8.1. Kupujúci alebo potenciálny Kupujúci môže kontaktovať Predávajúceho za účelom získania informácií alebo uplatnenia svojho práva nasledovným spôsobom:

Korešpondenčná adresa: Thámova 289/13, 186 00 Praha 8 Karlín;

tel.: + 421 232 447 774;

E-mail: obchod@bikero.sk;

poštová schránka: eyesucw;

alebo osobne v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho. Zoznam predajní je k dispozícii na webovom rozhraní Predávajúceho.

 

 

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok, prijatý v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa"), sa vzťahuje na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou bikero.cz s.r.o, ID NO: 01411268, so sídlom Thámova 289/13, 186 00 Praha 8 Karlín, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 206140 (ďalej len "predávajúci"), a koncovým zákazníkom ("kupujúci") uzatvorená v ktorejkoľvek predajni predávajúceho alebo na webovom rozhraní predávajúceho a je neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim na tovar ("kúpna zmluva"), ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli na inej úprave.

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 6.1.2023.

Tento reklamačný poriadok sa uplatňuje vo všetkých prevádzkach predávajúceho.

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je rozdelený na časť platnú pre Kupujúcich spotrebiteľov, časť platnú pre Kupujúcich podnikateľov a časť platnú pre všetkých Kupujúcich.

 

I. ČASŤ I - PRÁVA A POVINNOSTI VO VZŤAHU KU KUPUJÚCEMU - SPOTREBITEĽOVI

Článok 2

Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady, najmä za to, že tovar

- zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti a iným dohodnutým vlastnostiam;
- je vhodný na účel, na ktorý ho Kupujúci požaduje a s ktorým Predávajúci súhlasil;
- je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane inštrukcií.

Predávajúci ďalej zodpovedá Kupujúcemu za to, že okrem dohodnutých vlastností:

- je tovar vhodný na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, s prihliadnutím na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo pravidlá priemyselnej praxe, ak technické normy neexistujú;
- tovar zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam tovaru rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a to aj vzhľadom na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä na základe reklamy alebo označenia;
- tovar sa dodáva s takým príslušenstvom vrátane obalu, návodu a iných pokynov na použitie, aké môže kupujúci odôvodnene očakávať;
- tovar zodpovedá akosťou alebo vykonaním vzorky alebo predlohe, pokiaľ ich Predávajúci Kupujúcemu poskytol pred uzavretím Zmluvy;
a to s výnimkou prípadu, keď Predávajúci Kupujúceho pred uzavretím Zmluvy zvlášť upozornil, že sa niektorá vlastnosť tovaru líši a Kupujúci s tým pri uzatváraní Zmluvy výslovne súhlasil.

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu taktiež za vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa kúpnej zmluvy vykonaná Predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť. To platí aj v prípade, že bola montáž alebo inštalácia vykonaná Kupujúcim a vada nastala v dôsledku nedostatku v návode, ktorý k nej poskytol Predávajúci.

Ak tovar nespĺňa vyššie uvedené požiadavky, má vady.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené Kupujúcim, za opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo pri použitej veci za opotrebenie zodpovedajúce miere jej predchádzajúceho používania. Predávajúci ďalej nezodpovedá pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná.

Kupujúci môže vytknúť vadu, ktorá sa na tovare prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia. Ak sa prejaví vada v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí, ibaže to povaha tovaru alebo vady vylučuje. Táto doba nebeží po dobu, počas ktorej Kupujúci nemôže tovar užívať, v prípade, že vadu vytkol oprávnene. Pri kúpe použitého tovaru je doba podľa prvej vety tohto odseku skrátená na jeden rok.

 

Článok 3

Práva Kupujúceho z chybného plnenia

Ak má tovar vadu, môže Kupujúci požadovať:

a) odstránenie vady (dodaním nového tovaru alebo opravou):

Podľa svojej voľby môže Kupujúci požadovať dodanie nového produktu bez vady alebo opravu produktu, ibaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by tovar mal bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre Kupujúceho.

Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam a hodnotu, ktorú by produkt mal bez vady.

Predávajúci odstráni vadu v primeranom čase po jej vytknutí tak, aby tým Kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha tovaru a účel, na ktorý Kupujúci tovar kúpil.

Na odstránenie vady prevezme Predávajúci tovar na vlastné náklady.

b) zľavu alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ:
- predávajúci vadu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil v primeranom čase po jej vytknutí tak, aby tým Kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, pričom bola zohľadnená povaha tovaru a účel, na ktorý Kupujúci tovar kúpil, alebo na odstránenie vady neprevzal tovar na vlastné náklady;
- sa vada prejaví opakovane;
- je vada podstatným porušením kúpnej zmluvy; alebo
- je z vyhlásenia Predávajúceho alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre Kupujúceho.

Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou tovaru bez vady a chybného tovaru, ktorú Kupujúci obdržal.

Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak je vada tovaru nevýznamná.

Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, Predávajúci vráti Kupujúcemu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo dostane tovar alebo čo mu Kupujúci preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

 

II. ČASŤ – PRÁVA A POVINNOSTI VO VZŤAHU K KUPUJÚCEMU - PODNIKATEĽOVI

Článok 4

Zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady, najmä zodpovedá za to, že tovar je Kupujúcemu doručený v dohodnutom množstve, akosti a prevedení, inak v akosti a prevedení vhodných na účel viditeľný z kúpnej zmluvy, a ak nie je viditeľný, pre účel obvyklý.

Ak tovar nespĺňa vyššie uvedené požiadavky, má vady. Za vadu tovaru sa považuje aj dodanie iného ako objednaného tovaru alebo vady v dokladoch nutných na užívanie tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené Kupujúcim, opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, alebo pri použitej veci za opotrebenie zodpovedajúce miere jej predchádzajúceho používania. Predávajúci ďalej nezodpovedá pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, ktoré musel Kupujúci s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzavretí kúpnej zmluvy, s výnimkou prípadov, keď sa Kupujúcemu dostalo od Predávajúceho uistenie, že tovar je bez vád.

Vadu tovaru je Kupujúci povinný oznámiť bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do 2 rokov po prevzatí tovaru. Kupujúci môže vytknúť iba vadu, ktorú tovar mal už pri prevzatí, hoci sa prejaví neskôr (do 2 rokov). Pri kúpe použitého tovaru je doba podľa prvej vety tohto odseku skrátená na jeden rok.

Ak vytkol Kupujúci vadu tovaru oprávnene, doba na vytknutie nebeží po dobu, počas ktorej Kupujúci nemôže tovar užívať.

 

Článok 5

Práva Kupujúceho z chybného plnenia

Ak má tovar vadu, môže Kupujúci požadovať:

a) ak je chyba podstatným porušením Zmluvy:

- odstránenie vady, a to podľa voľby Predávajúceho dodaním chýbajúceho tovaru alebo jeho časti, alebo opravou tovaru alebo jeho časti, alebo výmenou tovaru alebo jeho časti;
- primeranú zľavu z ceny;
- odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Ak nezvolí Kupujúci svoje právo včas (v rámci vytknutia vady alebo bez zbytočného odkladu potom), má práva ako v prípade nepodstatného porušenia kúpnej zmluvy.

b) Ak je chyba nepodstatným porušením:

- odstránenie vady, a to podľa voľby Predávajúceho dodaním chýbajúceho tovaru alebo jeho časti, alebo opravou tovaru alebo jeho časti, alebo výmenou tovaru alebo jeho časti;
- primeranú zľavu z ceny.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže tovar vrátiť v tom stave, v akom ho obdržal. To neplatí:

- ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady tovaru;
- ak použil Kupujúci tovar ešte pred objavením vady;
- ak nespôsobil Kupujúci nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím;
- ak predal Kupujúci tovar ešte pred objavením vady, alebo ak pozmenil tovar pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vráti Kupujúci Predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá Predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia tovaru prospech.

Kupujúci prezrie zakúpený tovar čo najskôr po jeho doručení a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve.

 

III. ČASŤ – PRÁVA A POVINNOSTI VO VZŤAHU K VŠETKÝM KUPUJÚCIM

Článok 6

Vytknutie chyby

Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho, v ktorejkoľvek jeho prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v jeho sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu. Reklamáciu je možné taktiež uplatniť u osoby, ktorá je na to určená v potvrdení, ktoré Predávajúci Kupujúcemu vydal, na účtenke či v záručnom liste, ak je určená osoba v mieste Predávajúceho alebo v mieste Kupujúcemu bližším. Na zaslanie tovaru poštovou zásielkou Predávajúci odporúča využiť adresu bikero.cz, Královická 341, 250 01 Zápy.

Kupujúci je povinný preukázať, že mu patrí právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to napr. predložením predajného dokladu, príp. iným vierohodným spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, pokiaľ na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

Pokiaľ by uplatnenie reklamácie malo Kupujúcemu robiť značné ťažkosti, najmä preto, že vec nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom, posúdi Predávajúci vadu po dohode s Kupujúcim buď na mieste dohodnutom stranami, alebo iným spôsobom. Kupujúci je v takom prípade povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

 

Článok 7

Vybavenie reklamácie

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie:

- dátum a miesto uplatnenia reklamácie,
- charakteristiku vytýkanej vady (čo je obsahom reklamácie);
- kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie;
- kontaktné údaje Kupujúci pre účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a Kupujúci o tom musí byť informovaný najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po márnom uplynutí tejto lehoty môže Kupujúci - spotrebiteľ od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu.

Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je Predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné alebo tovar svojpomocne predať na účet Kupujúceho. O tomto postupe musí Predávajúci Kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie nebeží nová lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia. Lehota skončí 2 roky od prevzatia reklamovaného tovaru.

 

Článok 9

Náklady reklamácie

Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má Kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva z chybného plnenia. Ak však právo na túto náhradu neuplatní do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je potrebné vytknúť vadu, nebude mu náhrada poskytnutá.

 

Článok 10

Zmluvná záruka za akosť

Predávajúci neposkytuje plošne záruku za akosť ku všetkému tovaru. Ak poskytne Predávajúci ku konkrétnemu tovaru nad rámec svojich zákonných povinností záruku za akosť, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ potvrdenie o povinnostiach Predávajúceho zo záruky (záručný list) alebo zmluva neustanovuje inak.

 

Článok 11

Vrátenie / výmena tovaru

Predávajúci umožňuje nad rámec zákonom stanoveného práva na odstúpenie všetkým Kupujúcim odstúpiť bez udania dôvodu od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny alebo výmenu tovaru za iný, a to v lehote 60 dní od prevzatia tovaru. Lehota je zachovaná, ak dôjde v tejto lehote k odovzdaniu tovaru späť Predávajúcemu.

Právo na odstúpenie podľa tohto článku je však bezvýhradne podmienené vrátením tovaru v stave, v akom bol Kupujúcim prevzatý, teda nepoužitý, neznečistený, nepoškodený av pôvodnom balení so všetkými visačkami, a to spolu s oznámením, v ktorom bude uvedené číslo objednávky, v prípade požadovanie výmeny označenia tovaru, za ktoré chce Kupujúci nevyhovujúci tovar vymeniť, v prípade požiadavky na vrátenie ceny číslo účtu pre vrátenie peňazí či prípadného preplatku.

Nastavenie cookies pre lepší užívateľský zážitok
Tento web používa cookies na zaistenie najlepšieho užívateľského zážitku. Cookies sú malé súbory, ktoré sú umiestnené na vašom zariadení, keď navštívite náš web. Tieto súbory nám pomáhajú analyzovať, ako používate naše stránky, a umožňujú nám tak zlepšovať a personalizovať naše služby. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadríte súhlas s použitím súborov cookies a s použitím a odovzdaním údajov o správaní na webe pre zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a v reklamných sieťach na ďalších weboch našich partnerov. Nastavenie cookies, personalizácie a reklamy si môžete zmeniť kliknutím na tlačidlo „Upraviť nastavenia“. Kliknutím na „Odmietnuť všetko“ budú použité iba tie cookies, ktoré potrebujeme na prevádzku webu. Viac informácií o spracúvaní údajov nájdete na tejto stránke.
SúhlasímUpraviť nastaveniaOdmietnuť všetko